داســتان و سفر

مجله‌ پارسی‌زبانان جهان (تاجیکی، فارسی و دَری)

لوگو-رادیو-فارسی

پادکست کرونا

کاری از رادیو داستان و سفر

عبدُل بی‌تَل آمده بود اینجا بمیرد

داستان کوتاه افغانستان | نوشته: محمد حسین محمدی | خوانش: علی رضایی